Kavels woningbouw

Home > Inwoners > Kavels woningbouw

Kavels woningbouw

Welke bouwkavels zijn er te koop?

De beschikbare woningbouwkavels van de gemeente Achtkarspelen vindt u per dorp in de linkerkolom. 

Wat zijn de bouwmogelijkheden?

De bouwmogelijkheden zijn vastgelegd in het bestemmingsplan. Het bestemmingsplan bepaalt o.a. waar vrijstaande woningen, twee onder één kap woningen of rijwoningen gebouwd kunnen worden. Daarbij wordt per woonbestemming de rooilijn (voorste gevel van het bouwwerk), de toegestane bebouwde oppervlakte en de bouwhoogte en goothoogte aangegeven. Verder zijn er eisen ten aanzien van welstand die vooral betrekking hebben op ontwerp en materiaalgebruik.

Meer informatie vindt u per dorp en per kavel in de linker kolom. De bestemmingsplanregels zijn ook te vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Reserveringsovereenkomst en koopovereenkomst

Wanneer u geïnteresseerd ben in een kavel kunt u contact opnemen met Liesbeth de Vries. Dit kan telefonisch via 14.0511 of per mail via gemeente@achtkarspelen.nl t.a.v. Liesbeth de Vries. Wij houden een kavel pas voor u gereserveerd, nadat wij een reserveringsovereenkomst hebben gesloten. Aan het reserveren van een kavel zijn kosten verbonden: na ondertekening dient binnen 10 werkdagen de reserveringsvergoeding van € 1.500 te voldoen om de reservering te voltooien. Deze vergoeding wordt in mindering op de kavelprijs gebracht als de kavel daadwerkelijk gekocht wordt. Bij opzegging van de overeenkomst wordt deze vergoeding niet terugbetaald.

De procedure voor de aankoop van een bouwkavel staat uitgebreid vermeld (vanaf pagina 4) in de procedure uitgifte bouwterreinen woningbouw door middel van loting.

Uiterlijk 2 maanden na het sluiten van de reserveringsovereenkomst dient u een schetsplan in te dienen. Het schetsplan dient minimaal de gevelaanzichten, plattegronden, de situering en eventuele gezichtsbepalende details van het plan te bevatten. De ingediende schetsplannen worden aan de welstandscommissie voorgelegd. Bij een positief advies wordt de koopovereenkomst opgemaakt. Bij een negatief advies: u dient binnen 6 weken een aangepast/nieuw schetsplan in te dienen. Uiterlijk 3 maanden na ondertekening van de koopovereenkomst volgt de aktepassering bij de door u gekozen notaris. Uiterlijk zeven maanden na het ondertekenen van de koopovereenkomst dient u een aanvraag bouwvergunning in te dienen.

Verkoopprijs en verkoopvoorwaarden

Per dorp vindt u de beschikbare kavels en verkoopprijzen. Er wordt 21% BTW over de koopsom in rekening gebracht. De verkoopprijs is kosten koper (k.k.). Dit betekent dat de bijkomende kosten voor o.a. de notaris, kadaster en belastingen voor rekening zijn van de koper. De grondprijs is inclusief aansluiting van riool en uitrit vanaf de perceelgrens.

De grond wordt verkocht onder de Algemene Verkoopvoorwaarden.

Hoe wordt de bouwkavel opgeleverd?

De grond wordt bouwrijp opgeleverd. Vlak en goed bereikbaar vanaf de weg. Voor de uitgifte van de grond wordt deze door middel van een verkennend bodemonderzoek onderzocht. Alleen grond die geschikt is voor het beoogde gebruik (in dit geval woningbouw) komt in aanmerking voor verkoop. De gemeente zorgt voor een rioolaansluiting tot aan de perceelsgrens en het aansluiten van uw een uitrit op de openbare weg. In beide gevallen dient u de aanleg tot de erfgrens zelf te doen.

Vooroverleg en omgevingsvergunning voor het bouwen

Voor de bouw van een nieuwe woning is een omgevingsvergunning nodig. De aanvraag start met het indienen van een schetsplan voor vooroverleg. Uw schetsplan wordt onder andere getoetst aan de regels van het bestemmingsplan en voorgelegd aan de welstandscommissie Hûs en Hiem. Hier zijn kosten aan verbonden (zie de website van Hus en Hiem). Voor het behandelen van een vooroverleg bent u leges verschuldigd. Deze wordt in rekening gebracht als er binnen 6 maanden geen aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend of worden verrekend met de aanvraag omgevingsvergunning. De kosten voor de welstandscommissie worden apart berekend en hier vindt geen verrekening plaats.

Het vooroverleg kunt u indienen via www.omgevingsloket.nl. Hier kunt u inloggen met uw DigiD gegevens. Na het invullen van alle gegevens kiest u voor de knop “Vooroverleg” en stelt u de aanvraag open voor het bevoegd gezag. Het vooroverleg kunt u later omzetten naar een definitieve aanvraag.

Na een (eventueel) vooroverleg kunt u de omgevingsvergunning voor het bouwen indienen via www.omgevingsloket.nl. U kunt dit ook laten doen door uw architect of bouwbedrijf. Voor de afhandeling van de aanvraag betaalt u kosten: leges. De procedure voor afhandeling van de aanvraag duurt normaal gesproken maximaal 8 weken. Deze termijn kan in sommige gevallen verlengd worden met maximaal 6 weken. Nadat de omgevingsvergunning verleend is, geldt een bezwaartermijn van 6 weken.

Bouwbesluit en duurzaam bouwen

De bouw van een woning moet voldoen aan het bouwbesluit. Het bouwbesluit stelt bepaalde eisen aan de constructie, veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en milieu.

Meest bekend is de EPC, de Energieprestatiecoëfficiënt, die uitdrukt hoe energiezuinig de woning is. Hoe lager de EPC, hoe zuiniger de woning. De EPC is op dit moment 0,4 en naar verwachting zal deze in het jaar 2020 bijgesteld zijn tot ‘bijna nul’. Per 1 juli 2018 krijgen nieuwbouwwoningen geen gasaansluiting meer. Voor verdere informatie over duurzaam bouwen kunt u ook terecht bij het duurzaam bouwloket via: https://www.duurzaambouwloket.nl/

Nutsvoorzieningen

De gemeente is niet verantwoordelijk voor de aansluiting van de woning op de nutsvoorzieningen zoals: water, elektriciteit en kabel/glasvezel. Dit wordt gedaan door de nutsbedrijven. Via https://www.mijnaansluiting.nl/ kunt u zien welk nutsbedrijf in de regio actief is en welk type aansluiting aangeboden wordt. Via deze website kan ook de aanvraag voor aansluiting gedaan worden.

Start en gereed melden van de bouw

Zodra de grond uw eigendom is en de omgevingsvergunning voor het bouwen van uw nieuwe woning verleend is kan de bouw beginnen. U of uw bouwbedrijf meldt de start van de bouw via onze website en de gemeente zet de woning door middel van piketten uit op de kavel en bepaalt het peil van de woning, vaak ten opzichte van de straat. In de omgevingsvergunning is aangegeven op welke momenten u de voortgang van de bouw moet melden. Als uw woning klaar is, meldt u de woning gereed via onze website. Er vindt dan een eindcontrole plaats, waarna u naar de woning kunt verhuizen.

Meer informatie?

Mocht u meer informatie willen over de procedure, de bouwmogelijkheden volgens het bestemmingsplan of wilt u een kavel reserveren, dan kunt u contact opnemen met Liesbeth de Vries van de afdeling ontwikkeling via 14.0511 of via gemeente@achtkarspelen.nl t.a.v. Liesbeth de Vries.