Wilt u een boom kappen die in uw tuin, op uw erf of op uw perceel staat? Dan heeft u in een aantal gevallen een omgevingsvergunning voor het kappen nodig. Bomen spelen namelijk een belangrijke rol in het uiterlijk van onze gemeente. Bij het beoordelen van een aanvraag om een omgevingsvergunning wordt een afweging gemaakt tussen de waarde van de boom voor onze gemeente en de eventuele last/schade die u van de boom heeft.

DigiD linkVraag omgevingsvergunning  aan

Wanneer u houtwallen en/of elzensingels als onderhoudsmaatregel wilt kappen, heeft u geen vergunning nodig maar bent u wel verplicht om dit te melden. Hoe u deze melding kunt doen, leest u op de pagina Boomwallen en houtsingels onderhouden en verbranden takken.

Daarnaast zijn er ook monumentale bomen in onze gemeente. Deze bomen hebben en beschermde status en worden voor een groot deel beheerd door de gemeente. Op de pagina Monumentale bomen vindt u hierover meer informatie. Op deze pagina vindt u ook de, door ons bijgehouden, lijst met monumentale bomen in onze gemeente.

Hoe werkt het?

 • Overleg altijd eerst met omwonenden of zij bezwaar hebben tegen het kappen van de boom.
 • Via het Omgevingsloket checkt u of u een vergunning nodig hebt.
 • Als blijkt dat u een vergunning nodig hebt, kunt u die direct aanvragen met uw DigiD (particulieren) of eHerkenning (bedrijven).
 • Geef in uw aanvraag aan:
  • om wat voor soort boom het gaat;
  • waar de boom staat;
  • of het om een of meerdere bomen gaat;
  • hoe u het kappen aan wilt pakken;
  • waarom u de boom wilt kappen.
 • Als de boom ziek is, voegt u een verklaring van een boomdeskundige toe.

Bouwen en een kapvergunning

Bij bouwprojecten kan niet vroeg genoeg rekening worden gehouden met bomen. Op de aanvraag om een omgevingsvergunning kunt u beide activiteiten (bouwen en kappen) in één keer aanvragen.

Hulp bij indienen aanvraag omgevingsvergunning

Wilt u een aanvraag omgevingsvergunning indienen maar komt u er niet uit? Maak een afspraak en wij helpen u graag met uw aanvraag (kies in de planner voor 'indienen omgevingsvergunning').

Gemeentelijk bomenbeleid

Houtopstanden (één of meer bomen, hakhout, houtwal, (lint)begroeiing van heesters en struiken, beplanting van bosplantsoen) vervullen een belangrijke functie in het ecosysteem. Bomen zijn de belangrijkste groenelementen in de bebouwde omgeving. Een boom is een ecosysteem op zich en geeft voedsel aan veel vogels, vleermuizen, insecten, mossen, schimmels en planten. Het gemeentelijk bomenbeleid zorgt ervoor dat bomen en boomstructuren gerealiseerd en in stand gehouden worden.

De bomenverordening

Het gemeentebestuur heeft in 1996 een bomenverordening vastgesteld. In de verordening staan regels om houtopstanden te beschermen tegen verwaarlozing of kap. Deze regeling geldt zowel voor particulieren als voor ondernemers!

Wanneer is er geen omgevingsvergunning voor de activiteit kappen nodig?

Er zijn een aantal uitzonderingen waarvoor geen omgevingsvergunning nodig is:

 • bomen op erven en in tuinen die zich bevinden binnen een afstand van 20 meter van de gevel van het hoofdgebouw met uitzondering van houtwallen, houtsingels, monumentale bomen en bomen die zijn ingeplant door een wettelijke verplichting;
 • wegbeplanting, bestaande uit niet-geknotte populieren of wilgen;
 • eenrij-ige beplanting op of langs landbouwgronden, bestaande uit niet-geknotte populieren of wilgen;
 • vruchtbomen en windschermen om boomgaarden;
 • fijnsparren, niet ouder dan 12 jaar, die als kerstbomen worden geteeld op de daarvoor bestemde terreinen;
 • heggen binnen een afstand van 20 meter van het hoofdgebouw (van bijvoorbeeld coniferen of beuken);
 • bos dat deel uitmaakt van een bij het Bosschap geregistreerde bosbouwonderneming, voor zover gelegen buiten de bebouwde kom volgens de Boswet. Hiervoor is wel een kapvergunning van Bos- en Landschapsbouw nodig en is er een herplantplicht.

Kappen buiten de bebouwde kom

Gaat u bomen of bos kappen buiten de bebouwde kom? Dan moet u dit melden bij de provincie. Een kapmelding doet u minimaal 6 weken en maximaal 1 jaar voordat u de bomen wilt (laten) kappen.

U moet het kappen melden bij de provincie in de volgende situaties

 • Wanneer u (beschadigde) bomen wilt kappen die buiten de bebouwde kom liggen. Voor bossen en natuur kan een andere bebouwde kom gelden dan voor straten en wegen.
 • Wanneer het gebied waarin de te kappen bomen staan groter is dat 10 are (1.000 vierkante meter). Of wanneer het gaat om een rijbeplanting van 20 of meer bomen. Ook als u maar een deel van de bomen in het gebied wilt kappen moet u dit melden bij de provincie.

Twijfelt u of de boom binnen of buiten de bebouwde kom staat? Neem dan contact met ons op.

Voor de gekapte bomen moeten weer bomen in de plaats komen

U bent verplicht om bomen terug te planten op dezelfde locatie als waar u de bomen heeft gekapt. Dit heet herplantplicht. Binnen 3 jaar na de kap moeten er weer bomen staan.

Bomen en buren

Bomen, struiken en planten manifesteren zich in alle pracht en geven de tuinen een prachtig aanzien. Een boom kan, na jaren een bepaalde plaats te hebben verfraaid, voor buren een bron van hinder worden, voordat hij licht en uitzicht ontneemt, water aan de grond onttrekt of doordat wortels de tuin van de buurman ingroeien. Vaak wordt de boom dan de inzet van een burenruzie. Lees op Bomen en buren over de 'rechtspositie' van bomen op particulier en openbaar terrein.