Wilt u boomwallen en/of houtsingels kappen? Dan bent u verplicht om dit te melden bij de gemeente.

Geef uw melding door

Boom kappen?

Wilt u een boom kappen die u in uw tuin, op uw erf of op uw perceel staat? Kijk dan bij boom kappen.

Hoe werkt het?

Om toestemming te krijgen voor het onderhoud vult u het digitale contactformulier in. Na ontvangst van het formulier nemen wij zo snel mogelijk contact met u op om een afspraak met u te maken.

Nadat wij met u hebben gesproken wordt nagegaan of deze onder­houdskap ook echt nodig is. Geeft de gemeente binnen drie weken geen reactie dan kunt u de werkzaam­heden starten. Er is geen vergun­ning nodig en er worden geen kosten in rekening ge­bracht.

Het is mogelijk dat de gemeente binnen deze drie weken aangeeft dat zij het niet nodig vindt om de boom- of houtwal en/of houtsingels (zoals elzensingel) voor onderhoud te kap­pen. Als u dan alsnog wenst deze boomwal en/of houtsingel te kappen, dan kunt u hiervoor de bijbehorende vergunningaanvraag indienen.

Voorwaarden

Bij het groot onderhoud van houtwallen en elzensingels moet rekening worden gehouden met de volgende voorwaarden:

 • Het afzetten van de beplanting kan tot 1 april uitgevoerd worden.
 • De stobben moeten een hoogte hebben van 15 cm boven het maaiveld of houtwal/elzensingel. Bij zware eiken op een houtwal moet u een hoogte van minimaal 50 cm aan houden.
 • Het vrijkomende stam- en takhout moet worden afgevoerd of verbrand (niet in de nabijheid van de houtwal of singel). Als u het stam- en takhout wilt verbranden moet u hiervoor een ontheffing aanvragen bij de afdeling Toetsing en Vergunning van de gemeente Achtkarspelen.
 • Bij het schonen van de sloten en greppels moet het vrijkomende materiaal op de aanliggende percelen worden verspreid. Het materiaal mag dus niet op de houtwal of in de elzensingel worden verwerkt.
 • Als u het oude raster verwijdert, moet u een nieuw en goed vee-kerend raster plaatsen, bestaande uit minimaal 2 puntdraden op resp. 65 en 90 cm hoogte en u moet er om denken dat het raster op voldoende afstand van een elzensingel geplaatst wordt, zodat schade door vraat of betreding wordt voorkomen. De palen moeten op een onderlinge afstand van 4 meter worden geplaatst. Wanneer een stroomdraad wordt gebruikt kan volstaan worden met een afstand van 0,5 meter uit de beplanting. Bij een houtwal moeten de palen schuin in het wallichaam worden geplaatst op een onderlinge afstand van 4 meter.
 • U moet er voor zorgen dat de rasters telkens in goede staat zijn.

Het is niet toegestaan om handelingen te verrichten of te laten verrichten, die het karakter en de structuur van de houtwallen en singels aantasten. Als schadelijke handelingen worden in ieder geval aangemerkt:

 • het weiden van vee, dit is schadelijk voor met de houtwallen en singels;
 • het vellen, rooien of beschadigen van de houtwallen en singels anders dan bij wijze van onderhoud van de aanwezige houtopstand;
 • het opslaan, storten of bergen van al dan niet afgedankte voorwerpen, stoffen of producten op of in de houtwallen en singels, zoals puin, vuil, van elders aangevoerd hout, slootbagger of onbruikbare of verloren gegane oogst(bij)producten (hooi, stro, ruigte, aardappelloof en dergelijke);
 • het oprichten, plaatsen en aanbrengen van bouwwerken, getimmerten en voor- werpen zoals afbeeldingen of tekens voor commerciële doeleinden;
 • het stoken van vuur op of in de houtwallen en singels;
 • het bevestigen van rasterdraden aan bomen of struiken.