1. Evaluatie Jobinder, Jaarrekening 2020 en begroting 2022

Portefeuillehouder: Margreet Jonker

Het college heeft besloten om de eindrapportage evaluatie Jobinder, de jaarrekening 2020 Jobinder en het programmaplan en begroting 2022 voor kennisgeving aan te nemen en deze informatie ter kennisgeving aan de raad aan te bieden.

1.1 Achterliggende stukken evaluatie Jobinder, Jaarrekening 2020 en begroting 2022

 

2. Principeverzoek Blauforlaet 2 Augustinusga

Portefeuillehouder: Jouke Spoelstra

Het college heeft besloten om in principe medewerking te verlenen aan het wijzigen van de horecabestemming naar een woonbestemming en het toevoegen van een extra woning in de bestaande bebouwing op de locatie Blauforlaet 2 te Augustinusga. Aan de medewerking wordt een aantal voorwaarden verbonden.

 

3. Voortgangsbericht versnellingsagenda september 2021

Portefeuillehouder: Oebele Brouwer

Het college heeft besloten de raad te informeren over de voortgang van de versnellingsagenda.

3.1 Voortgangsbericht versnellingsagenda september 2021

 

4. Concept jaarstukken 2020 en conceptbegroting 2022 Stichting Maatschappelijke Onderneming Achtkarspelen (MOA)

Portefeuillehouder: Harjan Bruining

Het stichtingsbestuur van de MOA heeft de concept jaarstukken 2020 en de conceptbegroting 2022 vastgesteld en legt deze ter goedkeuring voor aan de raad (14 oktober). Het college heeft kennis genomen van de concept jaarstukken 2020 en de conceptbegroting 2022. Het stichtingsbestuur van de MOA stelt de concepten definitief vast na de verkregen goedkeuring van de raad.