Werk, bijstand en uitkering

''Wy helpe jo graach as jo it dreech hawwe.''